Lovgivning

Lovgivning

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

Med lovforslaget vil regeringen styrke rammerne for forebyggelse og bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet gennem bedre redskaber for de involverede myndigheder i både den forebyggende og den retshåndhævende fase, gennem skærpede straffe og gennem skærpede regler om fuldbyrdelse af straffe mv. Et hovedformål med lovforslaget er navnlig at forhindre, at konflikter, der fremover måtte opstå inden for rocker- og bandemiljøet, antager en form, som er til fare for det almindelige samfundsliv, og som skaber utryghed blandt tilfældige, almindelige mennesker.

Lovforslaget er fremsat den 15. januar 2014.

Det foreslås, at lovændringerne skal træde i kraft den 1. maj 2014.