Køge Kommune igangsatte i foråret 2014 et udviklingsarbejde med henblik på analysearbejde af en tværgående og sammenhængende kriminalitets-forebyggende indsats for børn og unge – uden skel ved det 18. år.

Udviklingsarbejdet gennemførtes i en samarbejdsproces mellem LG Insight og en nedsat sparringsgruppe med repræsentanter for relevante aktører fra hhv. Køge Kommune og Politiet.

Der er til brug for arbejdet indhentet viden og inspiration fra kommuner, som allerede havde gennemført en udvidelse af SSP-samarbejdet til også at omfatte unge over 18 år. Der er især blevet lagt vægt på erfaringer fra hhv. SSP København (der siden 2008 har haft en særskilt SSP+ indsats) og SSP Odense, der har søgt at indarbejde 18+-delen i den ordi- nære SSP-organisation.

Der er endvidere indhentet erfaringer fra Den Fælles Indgangs tværgående samarbejde omkring udsatte familier – herunder deres erfaringer med borgerinddragelse*.

På baggrund af udviklingsarbejdet har LG Insight i sommeren 2014 præsenteret SSP-sty- regruppen og sparringsgruppen for to forslag til SSP-modeller, som hver især tilgodeser en organisation, der har ansvar for den tværgående og sammenhængende kriminalitets- forebyggende indsats for børn og unge over 18 år. Efter drøftelser med SSP-styregruppen og sparringsgruppen er de to modeller nu forenet i én organisationsmodel, som søger at favne de elementer, der både tilgodeser en sammenhængende indsats, passer med de givne rammer for SSP Køge og matcher de udtrykte ønsker og krav.

I nærværende notat præsenteres det nye forslag til organisationsmodel for SSP Køge. Modellen benævnes i notatet som SSP Køge 2015.

* Den Fælles Indgang er et initiativ igang- sat som led i partnerskabs-aftalen mel- lem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Køge Kommune.Den Fælles Indgang er målrettet udsatte familier, der med håndholdt og tværfaglig indsats skal styrke familiens sociale, økonomiske og sundhedsmæssige tilstand.

SSP Køge startede i midten af 1980erne og har skabt mange og betydningsfulde resulta- ter. SSP Køge er således et stærkt kriminalpræventivt netværk af engagerede og kompe- tente aktører på tværs af fagområder, myndigheder og organisationer. Der er imidlertid også plads til forbedringer i samarbejdet – særligt i forhold til at sikre en tværgående og sammenhængende indsats, hvor de unge ikke oplever ”huller” i indsatsen i forbindelse med overgange – for eksempel når den unge fylder 18 år.

Modellen SSP Køge 2015 bygger derfor i høj grad videre på det allerede eksisterende og gode SSP-samarbejde, men med fokus på at styrke den sammenhængende indsats.

Der er således med den nye organisationsmodel for netværket tale om en opdatering og opgradering af den nuværende indsats, men uden at ændre på de praksisser og samar- bejdsformer, som fungerer godt.

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR NY MODEL:

a. Der sker en udvidelse af målgruppen for SSP Køge, således at gruppen fremover favner unge op til det fyldte 23. år.

Der foregår såvel generel forebyggelse som enkeltsagsbehandling for både grup- pen under og over 18 år.

Antallet af unge over 18 år, som hører under SSP-arbejdet, vil være så få, at det ikke er hensigtsmæssigt at opbygge en særskilt enhed for håndtering af enkeltsager for de over 18-årige.

b. På ledelsesniveau er der både en strategisk SSP-styregruppe med politisk deltagelse og en følgegruppe på embedsmandsniveau.

SSP-følgegruppen kan på sigt evt. organisatorisk lægges sammen med Lokal- rådet**.

c. Mandagsgruppen fortsætter i sin nuværende form med enkeltsagskoordinering.

d. De lokale SSP-teams fastholdes med skolelederen som den ansvarlige.

e. SSP-sekretariatet styrkes, så det i højere grad bliver muligt at understøtte Mandagsgruppen, SSP-styregruppen og SSP-følgegruppen.

** Der blev i forbindelse med politirefor- men i 2007 i hver kommune i hver poli- tikreds i hele landet indført et lokalråd Lokalrådet skal blandt andet sikre, at rammer og mål for kriminalitetsbekæm- pelse og de kriminalpræventive indsatser udmøntes lokalt i de enkelte kommuner.

Læs hele notatet ved at downloade det herunder

[wpfilebase tag=file id=98 tpl=download-button /]